Programma 8 Wonen

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten.

Financieel overzicht lasten en baten

Wonen

Nr

Omschrijving

Rekening

Actuele Begroting

Primitieve begroting

Bedragen x 1.000 euro

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

08.1

Gezinnen

1.071

3.165

1.994

3.509

3.709

3.909

08.1.1

Bouwen in de uitleg

16

345

299

299

299

299

08.1.2

Bouwen in de bestaande stad

1.055

2.820

1.694

3.210

3.410

3.610

08.2

Jongerenhuisvesting

1.382

942

919

1.086

1.086

1.086

08.2.1

Kwaliteit jongerenhuisvesting

932

721

315

722

722

722

08.2.2

Kamerverhuurbeleid

450

220

604

364

364

364

08.3

Wonen en zorg

1.149

31

266

31

31

31

08.3.1

Ouderen- en zorghuisvesting

1.139

0

235

0

0

0

08.3.2

Bijzondere woonvormen

5

0

0

0

0

0

08.3.3

Mantelzorg en meergeneratiewo

5

31

31

31

31

31

08.4

Kwaliteit woningvoorraad

12.966

34.998

11.702

11.213

6.138

6.402

08.4.1

Energieneutraal wonen

4.583

4.719

4.466

4.034

2.959

3.034

08.4.2

Woonschepen- en wagens

464

525

716

659

659

659

08.4.3

wijkvernieuwing

7.919

29.753

6.520

6.520

2.520

2.710

08.5

Betaalbaarheid en beschikbaarh

31

0

100

0

0

0

08.5.1

Betaalbaarheid en beschikbaarh

31

0

100

0

0

0

08.6

Cultuurhistorie en archeologie

1.311

1.995

1.224

1.224

1.124

1.125

08.6.1

Monumenten

1.192

1.867

1.092

1.092

992

993

08.6.2

Archeologie

120

128

133

133

133

133

08.7

Overig wonen

16.200

16.727

16.531

15.854

15.932

15.983

08.7.1

Gem. gronden en vastgoed

427

562

402

402

402

402

08.7.2

Vergunningverlening & handhav.

8.874

9.789

9.618

8.888

8.888

8.888

08.7.3

Overig wonen

6.898

6.376

6.511

6.565

6.642

6.693

Totaal

34.110

57.857

32.736

32.917

28.019

28.537

Baten

08.1

Gezinnen

222

52

52

52

52

52

08.1.1

Bouwen in de uitleg

100

52

52

52

52

52

08.1.2

Bouwen in de bestaande stad

122

0

0

0

0

0

08.2

Jongerenhuisvesting

40

50

187

187

187

187

08.2.2

Kamerverhuurbeleid

40

50

187

187

187

187

08.3

Wonen en zorg

196

31

31

31

31

31

08.3.1

Ouderen- en zorghuisvesting

191

0

0

0

0

0

08.3.3

Mantelzorg en meergeneratiewo

5

31

31

31

31

31

08.4

Kwaliteit woningvoorraad

6.333

27.151

2.385

2.385

2.385

2.385

08.4.1

Energieneutraal wonen

474

1.261

80

80

80

80

08.4.2

Woonschepen- en wagens

283

297

329

329

329

329

08.4.3

wijkvernieuwing

5.577

25.593

1.976

1.976

1.976

1.976

08.5

Betaalbaarheid en beschikbaarh

1

1

1

1

1

1

08.5.1

Betaalbaarheid en beschikbaarh

1

1

1

1

1

1

08.6

Cultuurhistorie en archeologie

0

0

0

0

0

0

08.6.1

Monumenten

0

0

0

0

0

0

08.7

Overig wonen

16.133

13.423

13.470

13.473

13.473

13.473

08.7.1

Gem. gronden en vastgoed

671

677

364

364

364

364

08.7.2

Vergunningverlening & handhav.

11.255

12.559

12.963

12.966

12.966

12.966

08.7.3

Overig wonen

4.207

187

143

143

143

143

Totaal

22.925

40.707

16.126

16.129

16.129

16.129

Geraamd resultaat voor bestemming

11.185

17.150

16.610

16.788

11.890

12.408

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

3.018

148

0

0

0

0

Totaal onttrekkingen

9.484

7.108

2.422

0

0

0

Geraamd  resultaat na bestemming

4.719

10.190

14.188

16.788

11.890

12.408

* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2019’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2019. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2021 ten opzichte van 2019. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2019’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2021.

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

Nr.

Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)

Deel-programma

I/S

2021

2022

2023

2024

20

Stadshavens

8.1

S

-200

-400

-400

-400

Totaal deelprogramma 8.1

-200

-400

-400

-400

21

Energie

8.4

I

-1.110

-1.150

22

Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk)

8.4

I

-4.000

-4.000

23

Wijkvernieuwing (fysiek)

8.4

S

-350

-350

-350

-350

Totaal deelprogramma 8.4

-5.460

-5.500

-350

-350

24

Erfgoed

8.6

I

-100

-100

Totaal deelprogramma 8.6

-100

-100

0

0

Totaal programma 8

-5.760

-6.000

-750

-750

Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen 2021.

Overzicht intensiveringsmiddelen 2021-2024

Nr

Opgaven

Deel-programma

I/S

2021

2022

2023

2024

36

Niet realiseren hervormingen begroting 2020 Duurzame energieopwekking

8.4

S

-1.000

-1.000

-1.000

52

Geen gezin in de kou (SIF)

8.4

S

-230

-230

-230

-230

Totaal deelprogramma 8.4

-230

-1.230

-1.230

-1.230

18

Toezicht & Handhaving - wonen

8.7

S

-150

-150

-150

-150

22

Implementatie omgevingswet

8.7

I

-990

42

Openbare ruimte Treslinghuislocatie

8.7

S

-14

-14

-14

-14

Totaal deelprogramma 8.7

-1.154

-164

-164

-164

Totaal programma 8

-1.384

-1.394

-1.394

-1.394

Zie de financiële knelpunten 2021 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2021.

Overzicht hervormingen 2021-2024

Nr

Hervormingen

Deel-programma

I/S

2021

2022

2023

2024

9

Inzet plankosten SIF voor Kardinge en Oosterpoort

8.1

I

750

11

Fietsparkeren uit SIF

8.1

I

200

Totaal deelprogramma 8.1

950

0

0

0

15

Kostendekkendheid leges

8.4

S

1.063

1.063

1.063

1.063

Totaal deelprogramma 8.7

1.063

1.063

1.063

1.063

Totaal programma 8

2.013

1.063

1.063

1.063

Ga naar hervormingen 2021-2024 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle bezuinigingen

Integrale financiële toelichtingen begroting 2021

Deelprogramma 8.1 Gezinnen

Lasten

Baten

Saldo

Bestaand beleid 2021

2.944

52

-2.892

Intensiveringen en hervormingen

-950

0

950

Begroting 2021

1.994

52

-1.942

Bestaand beleid ten opzichte van 2020

-221

0

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 2,9 miljoen euro

Binnen dit deelprogramma hebben we middelen begroot voor het stimuleren en versnellen van de woningmarkt en het actieplan sociale huur (0,8 miljoen euro).
Daarnaast hebben we een bedrag begroot voor de plankosten van projecten uit het Stedelijk Investeringsfonds (965 duizend euro). Ook hebben we hier begroot de kapitaallasten voor de gebiedsontwikkeling Stadshavens (0,4 miljoen euro) en het  kapitaallastenbudget voor de tunnel bij het station Haren (0,2 miljoen euro). Overige budgetten tellen op tot 0,5 miljoen euro.

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020

Geen relevante verschillen.

Deelprogramma 8.2 Jongerenhuisvesting

Lasten

Baten

Saldo

Bestaand beleid 2021

919

187

-732

Intensiveringen en hervormingen

0

0

0

Begroting 2021

919

187

-732

Bestaand beleid ten opzichte van 2020

-23

137

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 0,9 miljoen euro
We zetten intensiveringsmiddelen wonen in gericht op een goede kwaliteit van de jongerenhuisvesting binnen onze gemeente (0,6 miljoen euro). Daarbij zetten we personeel in voor het opstellen en uitvoeren van beleid met betrekking tot jongerenhuisvesting (0,1 miljoen euro).  
Ook zijn hier de lasten begroot voor de leges gerelateerd aan jongerenhuisvesting bijvoorbeeld bij de verstrekking van een kamerverhuurvergunning (0,2 miljoen euro).

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020

Geen relevante verschillen

Toelichting op de baten van 0,2 miljoen euro
Naast de lasten begroot voor de leges hebben we aan de batenzijde ook legesopbrengsten begroot (0,2 miljoen euro)

Belangrijkste verschillen in de baten ten opzichte van begroting 2020

Geen relevante verschillen.

Deelprogramma 8.3 Wonen en zorg

Lasten

Baten

Saldo

Bestaand beleid 2021

266

31

-235

Intensiveringen en hervormingen

0

0

0

Begroting 2021

266

31

-235

Bestaand beleid ten opzichte van 2020

235

0

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 0,3 miljoen euro

In dit deelprogramma hebben we intensiveringsmiddelen wonen begroot gericht op wonen en zorg. Dit betreft onder andere ouderen en zorghuisvesting, bijzondere woonvormen en mantelzorg en meer-generatiewoningen.

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020
Geen relevante verschillen.

Deelprogramma 8.4 Kwaliteit woningvoorraad

Lasten

Baten

Saldo

Bestaand beleid 2021

11.472

2.385

-9.087

Intensiveringen en hervormingen

230

0

-230

Begroting 2021

11.702

2.385

-9.317

Bestaand beleid ten opzichte van 2020

-23.526

-24.766

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 11,5 miljoen euro

De belangrijkste bestanddelen zijn:

  • Middelen Wijkvernieuwing voor het invulling geven aan de wijkvernieuwingsplannen in de wijken Selwerd, Indische Buurt/De Hoogte en Beijum en de Wijert. Koppeling van fysieke wijkvernieuwing, sociale aanpak, energietransitie. (4,7 miljoen euro);
  • Intensiveringsmiddelen duurzaamheid voor het programma Groningen Geeft Energie (2,6 miljoen euro);
  • Inzet van middelen voor het aardbevingsprogramma (1,8 miljoen euro);
  • Personele inzet in verband met reguliere taken voor duurzaamheidsprogramma’s (1,2 miljoen euro);
  • Intensiveringsmiddelen Wonen onder andere voor de uitvoering van de watervisie en handhaving woonschepen (325 duizend euro);
  • Rentelasten in verband met Warmtestad (250 duizend euro);
  • Beheer en onderhoud woonwagenparken (450 duizend euro).

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020

In deze begroting nemen we de in 2020 incidenteel begrote NPG-gelden dorpsvernieuwing, specifieke rijksuitkering versterking gebouwen en provinciale subsidie projectplan NPG (Nationaal Programma Groningen), niet meer op. Dit zorgt voor zowel een lasten- als een batendaling van 23,6 miljoen euro.

Daarnaast hadden we in de begroting 2020 incidenteel een specifieke uitkering Regeling Reductie Energieverbruik (energiebesparende maatregelen huiseigenaren) opgenomen. In deze begroting nemen we deze incidentele rijksmiddelen niet meer op. Dit leidt tot zowel een lasten- als een batendaling van 1,3 miljoen euro.

Toelichting op de baten van 2,4 miljoen euro
De baten bestaan met name uit de lumpsum-bijdrage voor het Aardbevingsprogramma (2 miljoen euro). Dit is de jaarlijkse rijksbijdrage voor onder andere algemene voorbereiding, beleid, sturing, proces en planvorming.
Daarnaast staan tegenover de beheer- en onderhoudslasten van woonwagenparken huuropbrengsten begroot (0,3 miljoen euro).

Belangrijkste verschillen in de baten ten opzichte van begroting 2020
In deze begroting nemen we de in 2020 incidenteel begrote NPG-gelden dorpsvernieuwing, specifieke rijksuitkering versterking gebouwen en provinciale subsidie projectplan NPG, niet meer op. Dit zorgt zowel voor een lasten- als een batendaling van 23,6 miljoen euro.

Daarnaast hadden we in de begroting 2020 incidenteel een specifieke uitkering Regeling Reductie Energieverbruik (energiebesparende maatregelen huiseigenaren) opgenomen. In deze begroting ramen we deze incidentele rijksmiddelen terug. Dit leidt tot zowel een lasten- als een batendaling van 1,3 miljoen euro.

Deelprogramma 8.5 Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Lasten

Baten

Saldo

Bestaand beleid 2021

100

1

-99

Intensiveringen en hervormingen

0

0

0

Begroting 2021

100

1

-99

Bestaand beleid ten opzichte van 2020

100

0

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 0,1 miljoen euro
Aan de lastenzijde hebben we intensiveringsmiddelen Wonen begroot, gericht op voldoende betaalbare woningen in Groningen (0,1 miljoen euro).

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020
Geen relevante verschillen.

Deelprogramma 8.6 Cultuurhistorie en archeologie

Lasten

Baten

Saldo

Bestaand beleid 2021

1.224

0

-1.224

Intensiveringen en hervormingen

0

0

0

Begroting 2021

1.224

0

-1.224

Bestaand beleid ten opzichte van 2020

-771

0

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 1,2 miljoen euro
Binnen dit deelprogramma zijn vooral personeelslasten begroot voor het beschermen, in stand houden en zorgvuldig beheren van het cultuurhistorisch erfgoed. Dit doen we op basis van de in december 2017 uitgebrachte erfgoednota.

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020
In 2020 zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de eerste fase realisatie Historisch Museum en in de begroting verwerkt. Deze middelen hebben we in de begroting 2021 niet meer opgenomen. Dit is de belangrijkste oorzaak van de lastendaling van 0,8 miljoen euro.

Deelprogramma 8.7 Overig wonen

Lasten

Baten

Saldo

Bestaand beleid 2021

15.762

12.407

-3.355

Intensiveringen en hervormingen

769

1.063

294

Begroting 2021

16.531

13.470

-3.061

Bestaand beleid ten opzichte van 2020

-965

-1.016

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 15,8 miljoen euro
De lasten in verband met het verstrekkingen van bouwvergunningen vormen het belangrijkste onderdeel van dit deelprogramma. Voor onder meer personele inzet en kosten van ICT-applicaties is 6,3 miljoen euro aan de lastenzijde begroot. De begrote lasten van overige leges fysieke leefomgeving bedragen 0,8 miljoen euro.
Daarnaast zijn hier lasten voor Grondzaken begroot voornamelijk bestaande uit de kapitaallasten van de bovenwijkse voorzieningen Meerstad (3,8 miljoen euro). Overige lasten in verband met Grondzaken bedragen 0,4 miljoen euro. Hiernaast is ook een deel van het kapitaallastenbudget voor de gemeentelijke vaste activa wonen begroot (0,3 miljoen euro).
Verder zijn aan de lastenzijde begroot de personele inzet voor vergunningverlening, toezicht en handhaving wonen (0,9 miljoen euro) en reguliere taken in verband met het programma Wonen (2 miljoen euro).  
Ook hebben we hier middelen begroot voor de implementatie van de Omgevingswet (1,2 miljoen euro) waarvan 0,2 miljoen structureel en aanvullend 1 miljoen euro incidenteel. Voor een nadere toelichting op deze aanvullende middelen verwijzen we naar Hoofdstuk Financiële positie van deze begroting.   

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020
Geen relevante verschillen

Toelichting op de baten van 13,5 miljoen euro (= 12,4 miljoen euro bestaand beleid  + 1,1 miljoen euro aanvullende middelen)
De legesopbrengsten in verband met het verstrekken van bouwvergunningen vormen het belangrijkste baten onderdeel van dit deelprogramma (12,5 miljoen euro). Overige begrote legesopbrengsten fysieke leefomgeving bedragen 0,4 miljoen euro.
Tot slot bedragen overige begrote baten waaronder diverse opbrengsten bij Grondzaken  0,6 miljoen euro.

Belangrijkste verschillen in de baten ten opzichte van begroting 2020
Enerzijds begroten we lagere opbrengsten uit bouwleges vanwege een volume-effect  In 2020 hebben we een piek in het aantal vergunningen. Voor het jaar 2021 verwachten we dat dit aantal zich normaliseert. Dit zorgt voor lagere begrote opbrengsten van ruim 0,8 miljoen euro
Daarnaast begroten we hogere legesopbrengsten van bijna 1,1 miljoen euro. Dit houdt verband met het extra verhogen van de legestarieven omgevingsvergunning met 9 procent. Dit doen we om de kostendekkendheid van de leges in titels 1 en 2 uit de legesverordening te verhogen.

Zie voor het overzicht van de financiële risico’s paragraaf 3 weerstandsvermogen onderdeel Risico’s.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12