Programma 2 Economie en werkgelegenheid

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten.

Financieel overzicht lasten en baten

Economie en werkgelegenheid

Nr

Omschrijving

Rekening

Actuele Begroting

Primitieve begroting

Bedragen x 1.000 euro

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

02.1

Economische ontwikkeling

7.155

6.470

6.239

6.263

6.267

6.347

02.1.1

Stimuleren economie en werkgel

7.155

6.470

6.239

6.263

6.267

6.347

02.2

Ruimtelijke economische ontwikkeling

4.678

2.561

3.015

2.978

2.890

2.886

02.2.1

Aantrekkelijk vestigingsklimaa

4.678

2.561

3.015

2.978

2.890

2.886

02.3

Grondzaken en overige economie

15.522

20.135

21.474

22.027

22.483

22.962

02.3.1

Overige economie

15.522

20.135

21.474

22.027

22.483

22.962

Totaal

27.355

29.166

30.727

31.267

31.641

32.195

Baten

02.1

Economische ontwikkeling

1.353

944

915

861

765

765

02.1.1

Stimuleren economie en werkgel

1.353

944

915

861

765

765

02.2

Ruimtelijke economische ontwikkeling

1.215

1.117

1.152

1.152

1.152

1.152

02.2.1

Aantrekkelijk vestigingsklimaa

1.215

1.117

1.152

1.152

1.152

1.152

02.3

Grondzaken en overige economie

8.400

4.687

4.631

4.633

4.635

4.638

02.3.1

Overige economie

8.400

4.687

4.631

4.633

4.635

4.638

Totaal

10.968

6.748

6.698

6.647

6.552

6.555

Geraamd resultaat voor bestemming

16.386

22.418

24.029

24.621

25.088

25.640

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

449

207

192

192

192

192

Totaal onttrekkingen

44.252

28.302

106

106

106

106

Geraamd  resultaat na bestemming

-27.417

-5.677

24.115

24.706

25.175

25.726

* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2019’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2019. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2021 ten opzichte van 2019. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2019’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2021.

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

Nr.

Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)

Deel-
programma

I/S

2021

2022

2023

2024

6

Werklocaties

2.3

I

-350

-200

Werklocaties

2.3

S

-140

-255

-255

-255

Totaal programma 2

-490

-455

-255

-255

Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen 2021.

Overzicht intensiveringsmiddelen 2021-2024

Nr

Opgaven

Deel-programma

I/S

2021

2022

2023

2024

36

Niet realiseren hervormingen begroting 2020 AOW-uitstroom

2.1

S

9

53

Stedenbanden

2.1

S

-30

-30

-30

-30

Totaal deelprogramma 2.1

-30

-30

-30

-21

23

Veiligheid en dienstverlening brugbediening

2.2

S

-90

-90

-90

-90

Totaal deelprogramma 2.2

-90

-90

-90

-90

Totaal programma 2

-120

-120

-120

-111

Zie de financiële knelpunten 2021 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2021.

Overzicht hervormingen 2021-2024

Nr

Hervormingen

Deel-programma

I/S

2021

2022

2023

2024

4

Vrijval kapitaallasten

2.3

S

200

200

200

200

Totaal programma 2

200

200

200

200

Ga naar hervormingen 2021-2024 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle bezuinigingen

Integrale financiële toelichtingen begroting 2021

Deelprogramma 2.1 Economische ontwikkeling

Lasten

Baten

Saldo

Bestaand beleid 2021

6.209

915

-5.294

Intensiveringen en hervormingen

30

0

-30

Begroting 2021

6.239

915

-5.324

Bestaand beleid ten opzichte van 2020

-261

-29

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 6,2 miljoen euro
De begrote lasten houden verband met te besteden middelen voor de uitvoering van de Economische Agenda 2020-2022. Dit is de nieuwe economische uitvoeringsagenda van de gemeente Groningen met als speerpuntsectoren arbeidsmarkt, energietransitie, digitale economie, gezondheidseconomie en creatieve industrie. Naast deze speerpunten werken we daarbij aan doorsnijdende thema’s die noodzakelijk zijn voor het creëren en behouden van werkgelegenheid in de regio. In totaal begroten we hiervoor 3 miljoen euro.
Ook bevatten de begrote lasten de gemeentelijke bijdrage aan de Stichting Marketing Groningen (1 miljoen euro). Daarnaast begroten we hier de lasten voor het Akkoord van Groningen (samenwerkingsverband  tussen de Gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Hanzehogeschool, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Provincie Groningen). Onder meer via subsidiëring en cofinanciering van projecten ondersteunen we nieuwe initiatieven die gericht zijn op het versterken en profileren van de kennisgemeente Groningen (0,9 miljoen euro).
Verder we hier middelen voor Founded in Groningen (275 duizend euro) en het International Welcome Centre North (220 duizend euro). Deze budgetten worden deels vanuit ontvangen bijdragen gedekt.
Overige begrote lasten zijn vooral gerelateerd aan personele inzet op diverse onderdelen binnen dit deelprogramma (0,6 miljoen euro).

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020
De lagere lasten worden vooral verklaard door een structureel verwerkte bezuiniging vanaf 2021 op het Akkoord van Groningen (200 duizend euro).

Toelichting op de baten van 0,915 miljoen euro
De baten bestaan voor een groot deel uit de bijdragen van de partners van het Akkoord van Groningen (625 duizend euro).

Ook begroten we binnen dit deelprogramma een provinciale subsidie voor Founded in Groningen (150 duizend euro) en bijdragen van derden voor International Welcome Centre North (100 duizend euro).

Belangrijkste verschillen in de baten ten opzichte van begroting 2020
Geen relevante verschillen.

Deelprogramma 2.2 Ruimtelijke economische ontwikkeling

Lasten

Baten

Saldo

Bestaand beleid 2021

2.925

1.152

-1.773

Intensiveringen en hervormingen

90

0

-90

Begroting 2021

3.015

1.152

-1.863

Bestaand beleid ten opzichte van 2020

364

35

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 2,9  miljoen euro
We zetten binnen dit deelprogramma met name middelen in gericht op het versterken van het vestigingsklimaat en het aantrekkelijk houden van Groningen voor ondernemers, bewoners en bezoekers. De middelen worden onder meer besteed aan personele capaciteit bij de uitvoering van het Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie (1,1 miljoen euro).

Verder hebben we hier de lasten voor het markt- en havenwezen begroot (1,8 miljoen euro) waaronder de lasten voor de brugbediening in onze gemeente (1,0 miljoen euro). 

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van de begroting 2020

Geen relevante verschillen.

Toelichting op de baten van 1,2 miljoen euro
We verwachten uit marktgelden 915 duizend euro en uit havengelden 166 duizend euro te ontvangen. Voor de bediening van bruggen in provinciaal eigendom hebben we een bijdrage van de provincie Groningen begroot (69 duizend euro).

Belangrijkste verschillen in de baten van de begroting 2020
Geen relevante verschillen.

Deelprogramma 2.3 Grondzaken en overige economie

Lasten

Baten

Saldo

Bestaand beleid 2021

21.674

4.631

-17.043

Intensiveringen en hervormingen

-200

0

200

Begroting 2021

21.474

4.631

-16.843

Bestaand beleid ten opzichte van 2020

1.539

-56

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 21,7 miljoen euro en de baten van 4,6 miljoen euro
De financiële afwikkeling van Ruimtelijk-Economische projecten bepaald voor het grootste deel de begrote lasten en baten van dit deelprogramma. Het gaat hier onder andere om de lasten (16,5 miljoen euro) en baten (4,6  miljoen euro) van: verkoop van bouwrijpe kavels (buiten de grondexploitaties), erfpacht, kapitaallasten investeringen en beheer van ontwikkelvastgoed.
Daarnaast zijn aan de lastenzijde middelen begroot voor de structurele dekking van beheer- en rentelasten gebiedsontwikkeling Suikerzijde (1,6 miljoen euro).
Overige lasten worden gevormd door de bijdrage aan de Regio Groningen-Assen (1,6 miljoen euro), inzet van personeel (1,3 miljoen euro), een budget voor OZB-lasten van gronden (0,4 miljoen euro) en diverse kleinere budgetten (0,3 miljoen euro).

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020
Hogere lasten worden met name verklaard door een begrote stijging van de kapitaallasten concerninvesteringen (1 miljoen euro). Daarnaast leiden diverse begrote mutaties binnen Grondzaken tot een lastenstijging van per saldo 0,4 miljoen euro.
Overige kleinere mutaties leiden tot een lastenstijging van per saldo 0,1 miljoen euro.

Belangrijkste verschillen in de baten ten opzichte van begroting 2020
Geen relevante verschillen.

Zie voor het overzicht van de financiële risico’s paragraaf 3 weerstandsvermogen onderdeel Risico’s.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12