Financiële gegevens verbonden partijen

Overig

 Vereniging van Groninger Gemeenten

Rechtsvorm

Vereniging

Vestigingsplaats

Ten Boer

Doelstelling en openbaar belang

De vereniging behartigt de belangen van 12 Groninger gemeenten.  Concreet doet het VGG Bureau dit door te coördineren dat belangen bij elkaar komen, de kennis wordt gedeeld en de projecten worden begeleid. Daarvoor organiseert het VGG Bureau bijeenkomsten, zorgt voor agendering en vastlegging van de afspraken en het onderhouden van het bestuurlijk-ambtelijk netwerk in en buiten de provincie.

Relatie met programma

12. College, Raad en gebiedsgericht werken

Deelnemende partijen

De Groninger gemeenten

Bestuurlijk belang

Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente in het bestuur en in de algemene ledenvergadering.

Financieel belang

Het financieel belang is minimaal gelet op omvang van het vermogen en de activiteiten van de Vereniging. De jaarlijkse bijdrage voor het kalenderjaar 2020 bedroeg 0,64 euro per inwoner.

Vermogen

Het eigen vermogen op 31 december 2018 was 100 duizend euro. Vanaf 2020 wordt hiervan 10 duizend euro per jaar als dekkingsmiddel ingezet.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2020 is nihil.

Financiële risico’s

Geen

Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij

Geen

Relevante beleidsinformatie

Geen

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12