Deelprogramma 10.1 Veilige woon- en leefomgeving

10.1.3 Toezicht en handhaving in de openbare ruimte

Toezicht en handhaving in de openbare ruimte draagt bij aan een leefbare en veilige gemeente. We beperken de kans op openbare ordeverstoringen en incidenten door het uitvoeren van het vergunningen- en evenementenbeleid en het handhavingsprogramma. We bereiden met partners gebeurtenissen voor waaraan risico’s verbonden zijn, zoals openbare manifestaties, demonstraties, evenementen en voetbalwedstrijden. We vergroten samen met de politie het veiligheidsgevoel op straat. Door te werken aan een fijne, schone en veilige leefomgeving voor iedereen dragen we bij aan de rode draad uit het coalitieakkoord: investeren in leefkwaliteit van onze gemeente.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

Aantal opgelegde stadion-omgevingsverboden en gebiedsverboden op grond van art. 172a Gemeentewet

33

10

20

In 2019 heeft de burgemeester 26 stadion omgevingsverboden/gebiedsverboden opgelegd met betrekking tot voetbal gerelateerde incidenten en 7 gebiedsverboden voor overige verstoringen.
2019 was een extreem jaar als het gaat om supportersgeweld.

Hoe staan we ervoor?

 • Groningen blijft populair als festival- en evenementengemeente. Zowel in de voorbereiding als tijdens een evenement richten toezicht en handhaving zich op het waarborgen van een veilig verloop van het evenement voor bezoekers, omwonenden en bedrijven én op het voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau beperken van hinder en overlast voor omwonenden, natuur en milieu;
 • We zien dat het aantal demonstraties fors toeneemt. In 2018 vonden in onze gemeente 76 demonstraties plaats, in 2019 steeg het aantal demonstraties naar 113. In 2020 zien we dat de stijging voortzet. Dit houdt in dat de achtergrond van de stijging (polarisatie, onvrede) alsook het begeleiden van het verloop van de demonstraties in toenemende mate tijd en capaciteit vragen;  
 • Met betrekking tot voetbal wordt ingezet op een persoonsgerichte aanpak met betrekking tot hooligans waardoor maatregelen kunnen worden opgelegd en personen uit de anonimiteit worden gehaald;
 • We zien de druk op het gebruik van de openbare ruimte toenemen. Dat vertaalt zich in het handhavingsprogramma bijvoorbeeld door meer specifieke aandacht voor de aanpak van overlast-gevende jeugd.

Wat willen we bereiken in 2021?

 • Minder supportersgeweld en een veiliger verloop rond voetbalwedstrijden. Minder incidenten, zoals afsteken van vuurwerk en voetbal gerelateerd geweld;
 • In het nieuwe evenementenbeleid willen we invulling geven aan hoe de spreiding, in tijd en ruimte, van evenementen goed in balans blijft met andere functies van de gemeente en met de veiligheid;
 • We willen bijdragen aan een feestelijk en veilig verloop van de jaarwisseling en escalaties voorkomen;
 • Met ingang van 1 januari 2021 is het gebruik en het in bezit hebben van lachgas in de openbare ruimte verboden in onze gemeente, als dat aantoonbaar voor overlast zorgt. Hiertoe kunnen wij gebieden aanwijzen.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • De bestaande aanpak bij voetbalevenementen, grote en/of risicovolle evenementen en demonstraties zetten we voort. Tijdens de uitvoering werken we met een integraal werkend veiligheidsteam;
 • We hanteren een stevige aanpak rondom oud en nieuw door middel van voorbereiding door een integrale projectgroep en, indien noodzakelijk, het inzetten van bestuurlijke maatregelen;
 • We hebben specifiek aandacht voor een veilig verloop van de wedstrijden van FC Groningen. Door de veiligheidspartners en FC Groningen wordt een veilig verloop voorbesproken, zowel in als rond het stadion en in de binnenstad en bij uitwedstrijden. Hierbij wordt de persoonsgerichte aanpak toegepast;
 • We actualiseren de beleidsregel evenementen en het uitvoeringsprogramma handhaving met bijzondere aandacht voor veiligheid;
 • Voor het verbod op het gebruik en in bezit hebben van lachgas voegen wij een APV-artikel toe en geven wij vorm aan de toezicht en handhaving hiervan.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12