Deelprogramma 8.6 Cultuurhistorie en archeologie

8.6.2 Archeologie

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicatoren

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

Aantal archeologische adviezen bij verleende omgevingsvergunningen.

140

170

190

Aantal archeologische activiteiten
(vooronderzoeken, begeleidingen, waarnemingen en opgravingen).

73

90

90

Aantal ‘ingepaste’ archeologische waarden (behouden in situatie).

32

40

40

Hoe staan we ervoor?

Het aantal archeologisch te toetsen bouwaanvragen nemen door een grotere bouwactiviteit en door de gemeentelijke herindeling toe. Ook de versterkingsopgaven in Ten Boer zorgen voor extra aanvragen. De archeologische begeleiding van gemeentelijke werken maakt altijd deel uit van de aanbesteding en neemt in omvang gestaag toe. Het raamcontract duurzaam bodembeheer, waarvan archeologie deel uitmaakt, wordt in 2020 voorbereid en zal vanaf januari 2021 gaan lopen.  

Wat willen we bereiken in 2021?

  • Beschermen en in standhouden van het archeologische bodemarchief;
  • Bijhouden van documentatie van het bodemarchief waar dat door werkzaamheden verloren gaat;
  • Uitwerken en bekendheid geven aan de resultaten van archeologisch onderzoek;
  • Inpassen van archeologische terreinen om de identiteit van een wijk te versterken.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Implementeren van de geactualiseerde Erfgoednota;
  • Archeologische onderzoeken zo vroeg mogelijk meenemen in ruimtelijke opgaven
  • Uitwerking oude opgravingen van vóór 2002 (door met programma);
  • Actualiseren archeologische waardenkaarten en implementeren in ruimtelijke ordening.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12