Deelprogramma 5.1 Sportieve infrastructuur en faciliteren verenigingen

5.1.1 Faciliteren verenigingen: accommodaties

Vanuit de gemeente bieden we: sporthallen, sport- en gymzalen, zwembaden, een atletiekbaan, dojo's, een 400m ijsbaan, ijshal en skeelerbaan.
We meten de klanttevredenheid van de gebruikers regelmatig.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicatoren

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

Aantal bezoekers Kardinge (ijsbaan)

133.500

120.000

120.000

Aantal bezoekers gemeentelijke zwembaden

546.000
 (incl. Ten Boer, Hoogkerk, Haren)

480.000

480.000
 (exclusief)

Klanttevredenheid individuele gebruikers zwembaden en Kardinge

7,7

8

-

Klanttevredenheid gebruikers sportparken

-

7

-

Klanttevredenheid gebruikers sporthallen

-

-

7

Klanttevredenheid gebruikers gymlokalen

6,3

-

-

Bezettingsgraad gymlokalen

55%

57%

57%

Bezettingsgraad sporthallen

57%

57%

57%

Hoe staan we ervoor?

Door de coronacrisis en de nog geldende maatregelen moeten we de sportaccommodaties op een andere wijze gebruiken. We spelen hier zo veel mogelijk flexibel op in. We zijn het afgelopen jaar bezig geweest met de harmonisatie van de tarieven en de ontwikkeling van een nieuwe visie op sporten en bewegen. Dit ronden we in 2020 af. In 2020 is sportzaal de Wiardt in gebruik genomen.
Aan de hand van uitkomsten van het capaciteitsonderzoek van Drijver en Partners gaan we verder met het beter benutten van onze sportaccommodaties. Daarmee lossen we de knelpunten niet op. Op korte termijn kiezen we ervoor om te investeren in een blaashal om de binnensportcapaciteit te ontlasten. Voor de lange termijn is uitbreiding sporthalcapaciteit nodig. Bij gebiedsontwikkelingen onderzoeken we welke sportvoorzieningen nodig zijn. In combinatie met bewegingsonderwijs werken we aan een integraal  accommodatieplan voor bewegingsonderwijs en binnensport.

Wat willen we bereiken in 2021?

Het blijven bieden van een sterke sportinfrastructuur in de gemeente zodat iedere inwoner met plezier kan sporten en bewegen. Dat betekent dat we de sportaccommodaties op orde willen hebben en houden en blijven inspelen op gebiedsontwikkelingen. We willen tevreden gebruikers van de sportaccommodaties. We doen regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken. We voeren gefaseerd de geharmoniseerde sporttarieven in.

De energiekosten zijn in 2019 fors gestegen. Die stijging heeft een structureel effect voor de kosten die sportverenigingen maken voor energie. We willen de verenigingen daarmee niet belasten en daarom stellen we uit de algemene middelen geld beschikbaar om deze verhoging structureel  te compenseren, waardoor dit voor hen niet tot extra kosten leidt.

Landelijk is voor stichtingen en verenigingen de BOSA-regeling ingevoerd sinds de BTW-aftrek is komen te vervallen. Een aantal exploitanten van gesubsidieerde sportaccommodaties geeft aan dat zij geen of slechts deels gebruik kunnen maken van deze regeling. Omdat dit bij hen tot tekorten leidt en wij veel belang hechten aan het voortbestaan van de zwembaden in Hoogkerk, Haren en het zwembad en de sporthal  in Ten Boer komen wij hen tegemoet met een compensatie.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Vanaf sportseizoen 2021 - 2022 nieuw tarievenstelsel (harmonisatie);
  • Uitvoeren Meerjaren Programma Sport en Bewegen;
  • Blijven inzetten op goede en voldoende accommodaties;
  • Ontwikkelen Integraal Accommodatieplan voor Bewegingsonderwijs en sport;
  • Planvorming Sportcentrum Kardinge 2023;
  • Planvorming blaashal (korte termijn) en planvorming uitbreiding sporthalcapaciteit (lange termijn);
  • Platform Sport050.nl blijven inzetten voor alle sportaanbieders.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12